PRIZNAVANJE NEFORMALNO IN FORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ

Pozdravni nagovor - Elido Bandelj, direktor CPI

Skupni cilji uvajanja programov poklicnega in strokovnega izobraževanja - Darko Mali, CPI

O priznavanju neformalno pridobljenega znanja, Sistem priznavanja znanj, spretnosti in kompetenc – Nizozemska - Barbara Kunčič, CPI

Analiza obravnavanja neformalnih znanj v podjetjih – Jerneja Svenšek, VERUS

Primer modela priznavanja kompetenc v izobraževalnem programu Gastronomske in  hotelske storitve - Helena Žnidarič, CPI in Adelija Perne (Primer priznavanja) - Srednja gostinska in turistična šola Izola

Priznavanje formalnega-neformalnega izobraževanja – Irena Bahovec, MŠŠ

Ključne ugotovitve skupin:

Delavnice:

1. delavnica:

Šolska pravila kot podlaga za izvedbo postopka priznavanja - Moderator: Blaž Weber

2. delavnica:

Dokumentacija za formalno izpeljavo postopka priznavanja - Moderator: Dušan Meznarič

3. delavnica:

Priporočila za delo svetovalcev v postopku priznavanja - Moderator: Aljoša Bradač

Poročanje skupin in zaključki konference