Izobraževalni programi

Področje živilstva

Izobraževalni programi za področje živilstva so bili večinoma prenovljeni v letu 2006, nekateri pa še v letu 2007.  Vsi programi so pripravljeni na osnovi več poklicnih standardov, so modularno zgrajeni in kot prvi tudi kreditno ovrednoteni.

Na nacionalni ravni je okvirno načrtovano 80% programa, ki je tako okviren, da po njem še ni možno poučevati. Vsaka šola zatem pripravi podroben  načrt poučevanja, v katerem v skladu z željami dijakov in delodajalcev v njenem okolju pripravi tako imenovani izvedbeni načrt programa. Ti se po novem lahko bolj razlikujejo od šole do šole kot v preteklosti.


Paleta programov, ki jih ponujajo živilske šole v Sloveniji, je zares raznovrstna, saj zajema vse ravni izobraževanja, od nižjega poklicnega prek srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno-tehniškega do višjega strokovnega izobraževanja. To omogoča, da si vsak lahko izbere poklic, ki je v  skladu z željami in sposobnostmi.


Izobraževanje v programu nižjega poklicnega izobraževanja je najkrajše in traja dve leti. Konča se z zaključnim izpitom. Primeren je tudi za tiste, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost in hkrati končali najmanj sedmi razred osnovne šole (program devetletke) ali uspešno zaključili osnovno šolo po prilagojenem programu. Dijaki se usposobijo za samostojno opravljanje manj zahtevnih del v delovnem procesu, lahko pa ob ustrezni pomoči in nadzoru sodelujejo tudi pri zahtevnejših opravilih. Program nižjega poklicnega izobraževanja je Pomočnik v biotehniki in oskrbi. Program nadomešča pred tem veljavne programe: Pomočnik/Pomočnica peka in slaščičarja, Pomočnik/Pomočnica v živilstvu, Pomočnik/Pomočnica mesarja, Pomočnik/Pomočnica  gospodinje oskrbnice in Pomočnik/Pomočnica v biotehniki. Novi program omogoča izbiro modulov iz vseh področij, ki so bili prej samostojni programi in še izbiro številnih novih modulov.


V programe srednjega poklicnega izobraževanja se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno končali osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo. Izobraževanje traja tri leta. Vsi programi poklicnega izobraževanja na področju živilstva so bili prenovljeni v letu 2006 in so se leta 2007/08 začeli izvajati po živilskih šolah.

Novi programi prinašajo precej pomembnih novosti.  Najpomembnejše so povezovanje teorije in prakse v strokovnih modulih, večja preglednost in prenosljivost modulov, večja izbirnost, ovrednotenje s kreditnimi točkami in možnost pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Tudi zaključek izobraževanja: Zaključni izpit sledi filozofiji celotnega programa zato pridobljene kompetence preverja z izdelavo izdelka ali storitve z zagovorom in pisnim in ustnim izpitom iz slovenščine. Programi srednjega poklicnega izobraževanja na področju živilstva so: Slaščičar, Pek, Mesar in Mlekar.


Program srednjega strokovnega izobraževanja traja štiri leta in je namenjen učencem, ki so uspešno končali osnovno šolo ali nižjo poklicno šolo. Značilnost teh programov je, da dajejo dijakom ustrezno poklicno usposobljenost, poleg tega pa tudi dobro podlago za nadaljevanje študija na višji ali visoki strokovni šoli. Šolanje se konča s poklicno maturo, ki je sestavljena iz štirih izpitnih enot. Z opravljanjem pete izpitne enote, ki jo  opredeli ustrezna fakulteta, je mogoče nadaljevati študij tudi na univerzitetni ravni poklicne vertikale. Program srednjega strokovnega izobraževanja na področju živilstva je Živilsko prehranski tehnik


Program poklicno-tehniškega izobraževanja diplomantom triletnih programov omogoča, da si po dveh letih šolanja pridobijo naziv in izobrazbo tehnika. Program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) na področju živilstva je Živilsko prehranski tehnik-PTI.


Program višjega strokovnega izobraževanjaŽivilstvo in prehrana omogoča pridobitev širokega strokovnoteoretičnega in praktično uporabnega znanja iz živilstva in prehrane.


Področje veterine

Na področju veterine je  trenutno edini izobraževalni  program srednjega strokovnega izobraževanja Veterinarski tehnik.